RYBÁŘSKÝ ŘÁD

RYBÁŘSKÝ ŘÁD

1/ Povinností každého rybáře je mít u sebe platné Oprávnění k lovu ryb včetně záznamu o docházce. Před započetím lovu musí lovící nesmazatelným způsobem zapsat datum docházky. Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do Oprávnění k lovu, do kterého uvede datum, druh ryby a její délku. Přisvojené druhy ryb zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu, proškrtne vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem příslušný řádek nejpozději před zahájením dalšího lovu, lépe však na konci samotného rybolovu. Konec rybolovu znamená, že rybář je povinen po vytažení udic a sbalení rybářských věcí neprodleně opustit rybářský revír.

2/ Na požádání pověřené osoby ke kontrole předloží rybář Oprávnění k lovu ryb a doklad totožnosti.

3/ Záznam o docházce s evidencí úlovků roční musí být odevzdán spolku Rybáři od Zaječáku, z.s., a to do 15. ledna následujícího roku. Kdo tuto povinnost nesplní, tomu nemusí být vydáno další Oprávnění k lovu ryb. Sběrné místo pro odevzdání Oprávnění k lovu je schránka na pláži rybníka Zaječí, nebo na adresu Spolek rybáři od Zaječáku, z.s., Trnová 330, 330 13 Trnová, případně osobně členům spolku Roman Durkáč- tel.: 723325405, Jiří Heřman- tel.: 739071564, Zdeněk Vaněk- tel.: 777757580, Marek Bocan- tel.: 723668111, Libor Tesař- tel.: : 777072574, Jan Nuhlíček- tel.: 725791250, Martin Velich- tel.: 728439332 – dále jen členové spolku.

4/ Povinností každého rybáře je mít u sebe připravený podběrák (minimální délka ramene 90 cm), míru pro zjištění délky ryb, vyprošťovač háčků, Klin-ik (anti-bakteriální přípravek k ošetření ran ryb nejen po vyjmutí háčku) a podložku. Klin-ik slouží nejen k ošetření tlamky po vyjmutí háčku, ale i k ošetření dalších poranění na těle ryb. Doporučujeme podložku s bočnicemi a rovněž doporučujeme menší vědro k polévání ryby vodou.

5/ Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo a okolí místa, z něhož hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb je uklidí. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě lovu a v okolí místa lovu pořádek a po skončení lovu případné odpadky po sobě uklidit. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení tohoto ustanovení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto zacházela se skleněným odpadem. Za odpadky se považují i nedopalky od cigaret.

6/ Lze lovit pouze na originální háčky.

7/ Montáže musejí být průběžné – únikové, to znamená, že olovo při utržení ryby samovolně odpadne a ryba ho netahá za sebou – týká se pouze položené.

8/ Povolený způsob lovu v rybníku Zaječí je lov ryb na udici, a to lov na položenou, lov na plavanou, lov přívlačí, lov na umělou mušku, lov muškařením a čeřínkováním.

9/ Lov ryb na udici, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat.

10/ Při lovu přívlačí se použije 1 udice, která je při lovu držena v ruce. Jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu se použije 1 umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Za lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu přívlačí zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 30 m, pokud se nedohodnou na menší. Doba lovu přívlačí je povolena od 16.6. do 31.12..

11/ Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše 2 udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici je nejvýše 1 návazec s jednoduchým háčkem nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Při lovu na živočišnou nástrahu mohou být použity i více háčkové systémy s nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Nástražní rybka se použije pouze v období od 16.6. do 31.12. Jako nástražní rybka se nepoužijí ryby lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 30 m, pokud se nedohodnou na menší.

12/ Je zakázáno používat výbušných prostředků, otravných nebo omamných látek, používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, vidlic a rozsošek, dále střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou, do ok a užívat k lovu ryb elektrického proudu.

13/ Zakazuje se krmení nevařeným partiklem, luštěninami, boby a mléčnými výrobky a dále krmivy plesnivými či jinak znehodnocenými. Vnadění musí být přiměřené, kdy v důsledku této činnosti nesmí dojít ke zhoršení kvality vody rybníka Zaječí.

14/ Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa a místa lovu se zakazuje, a to mimo sklopných tyčových bójek, které nesmí být napevno ukotveny do dna a po ukončení lovu ryb musí být vytaženy z vody.

15/ Lov na bójku je lov dravých druhů ryb pomocí povoleného plovoucího zařízení (tzv. bójky). Účelem bójky je udržet nástrahu na zvoleném místě a ve zvolené hloubce. Při lovu může být použito bójky nebo bójky s pomocnou bójkou; přitom žádná z nich nesmí přesahovat rozměry 15 × 15 × 30 cm. Spojení bójky a pomocné bójky musí umožňovat po záběru a při zdolávaní ryby jejich rozpojení tak, aby pomocná bójka již nebyla spojena s udicí. Po skončení lovu musí být pomocná bójka vytažena z vody. V případě použití dvou bójek, které jsou pevně propojeny spojkou, nesmí žádná z nich přesahovat rozměry 10 × 10 × 10 cm. Jejich vzájemné propojení může být maximálně do 150 cm. Za bójky se nesmí používat neopracovaný polystyren a neopracované plastické hmoty (včetně PET lahví). Bójka smí být nastražena pouze tak, aby byla zachována nejméně vnitřní třetina vodní plochy volná pro plavbu. V případě lovu na tzv. trhačku, musí být veškeré pomocné vlasce po skončení lovu odklizeny. V žádném případě vhozeny do vody rybníka Zaječí!!

16/ Z rybníka Zaječí si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše jeden kus ušlechtilé ryby. Za ušlechtilou rybu se považuje kapr, amur, lín, okoun, štika, candát, sumec a úhoř. V případě, že si rybář přisvojí jednu ušlechtilou rybu, končí jeho další rybolov! Konec rybolovu znamená, že rybář je povinen po vytažení udic a sbalení rybářských věcí neprodleně opustit rybářský revír.

17/ Ulovené ryby, které nebudou ponechány, musí být neprodleně a šetrně vráceny zpět do rybníku Zaječí, v němž byly uloveny. Doba pobytu ryby mimo vodní prostředí musí být omezena na co nejkratší dobu. V opačném případě se jedná o závažné porušení rybářského řádu.

18/ Přechování hájených a trofejních ryb ve vezírku je zakázáno!! K tomu nesmí být použit ani komerčně vyráběný sak, který je přímo k tomu určený. Pokud budou jakékoliv ryby foceny, musí to být v pokleku, těsně nad zemí a nad mokrou podložkou nebo ještě lépe ve vodě. Je to z důvodu možného pádu ryby na zem a jejího následného zranění nebo dokonce uhynutí. Rybu je při této činnosti nutno polévat průběžně vodou. Doba pobytu ryby mimo vodní prostředí musí být omezena na co nejkratší dobu. V opačném případě se jedná opět o závažné porušení rybářského řádu. Trofejní rybou se rozumí ryba přesahující maximální lovnou míru.

19/ Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít vlastní vezírek nebo takové zařízení, které umožňuje rybě alespoň minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Vezírek musí být označen jménem vlastníka a adresou, aby bylo zřejmé, komu patří. Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku, nebo jiném zařízení na uchovávání živých ryb musí být zapsána a je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých ryb a dále se zakazuje uchovávat ryby ve vezírku, nebo jiném zařízení k uchování ryb i po skončení lovu.

20/ Ponechané ryby je přísně zakázáno u vody kuchat nebo je zbavovat šupin apod.. Jediné, co je povoleno, je usmrcení ryby. Usmrcení musí být prováděno humánním způsobem, nožem, paličkou nebo jiným originálním nástrojem. V žádném případě se nesmí použít utržená větev, uschlý klacek apod.. Usmrcení se může provést po ukončení lovu ve vzdálenosti od břehu minimálně 50m. Usmrcená ryba se pak musí uchovat např. v igelitovém pytli nebo v podobném zařízení. V žádném případě se nesmí nechat jen tak položená na břehu rybníka.

21/ Dále je v okolí rybníka Zaječí přísný zákaz vytváření lovných míst kácením a vyřezáváním dřevin, dále pak stanování, kempování a rozdělávání ohňů. Přenosné grily jsou povoleny.

22/ Jako stanování nebo kempování se nepovažuje pobyt v přístřešku typu bivak nebo brolly oba bez podlážky. Tyto přístřešky jsou určeny pro pobyt u vody pro sportovní rybáře a jsou na rybníce Zaječí povoleny.

23/ Rybářům s „Oprávněním k lovu klasickým“ je používání plavidel při lovu ryb povoleno pouze po předchozí domluvě s některým členem spolku Rybáři od Zaječáku, z.s.. V opačném případě je jakékoliv používání plavidel a lov ryb z plavidel zakázáno. Rybářům s „Oprávněním k lovu s výjimkou“ je používání plavidel povoleno a to v zóně 3 pro převoz rybářského vybavení, k zavážení návnady a nástrahy, případně pak ke zdolávání úlovku. V zóně 2 toto povolení platí pouze pro převoz rybářského vybavení. Na používání plavidla si zároveň spolek Rybáři od Zaječáku, z.s. vyhrazuje právo kdykoli v průběhu roku tuto možnost komukoli jednotlivě či plošně pozastavit, případně i celkově zrušit. Osoba zdolávající úlovek z plavidla je povinna mít v plavidle podběrák a podložku. Pohon plavidel je povolen pouze vesly nebo elektromotorem. Při zavážení návnad a nástrah je lovící povinen dodržovat v rozmístění udic přiměřený úhel, aby neobtěžoval sousedního rybáře. Dále musí být pojíždění a přistávání plavidla prováděno tak, aby zbytečně nerušilo ostatní osoby provádějící lov.

Lovící, který zaváží návnadu nebo nástrahu, musí respektovat všechny ostatní rybáře, kteří loví u protějšího břehu. Zavezením návnady nebo nástrahy k protějšímu břehu si v žádném případě nesmí rybář vyhrazovat místo lovu. Pokud je vyzván rybářem na protějším břehu k uvolnění místa, musí tak bez prodlení učinit. V tomto případě se musí respektovat nepsané pravidlo své vlastní poloviny vodní plochy.

 

Lovné míry vybraných druhů ryb:

a) candát obecný (Stizostedion lucioperca) 45 cm – 69 cm

b) kapr obecný (Cyprinus carpio) 40 cm – 59 cm

c) lín obecný (Tinca tinca) 20 cm – 39 cm

d) okoun říční (Perca fluviatilis) 30 cm

e) štika obecná (Esox lucius) 50 cm

f) úhoř říční (Anguilla anguilla) 50 cm

g) amur bílý (Ctenopharyngodon idella) 40 cm – 89 cm

h) tolstolobik bílý (Hypopthalmichthys molitrix) 50 cm

i) sumec velký (Silurus glanis) 100 cm

 

CELOROČNĚ STANOVENA HORNÍ MÍRA KAPRA OBECNÉHO 60 CM – platí tedy, že kapr větší než 60 cm včetně musí být vrácen zpět do rybníka Zaječí. U LÍNA OBECNÉHO je tato míra 39 cm včetně, u CANDÁTA OBECNÉHO je tato míra 69 cm včetně a u AMURA BÍLÉHO je tato míra  89 cm včetně.

 

Od 1. ledna do 15. června jsou hájeni:

  1. candát obecný (Stizostedion lucioperca)

  2. okoun říční (Perca fluviatilis)

  3. štika obecná (Esox lucius)

 

Doba lovu s „Oprávněním klasickým“ :

 

a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,

b) v měsíci březnu od 5 do 21 hodin,

c) v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin,

d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin.

 

Doba lovu s „Oprávněním s výjimkou“ :

 

NON – STOP, 24 hodin den

 

 

Oprávnění členů spolku Rybáři od Zaječáku, z.s. a osob pověřených členů spolku ke kontrole:

 

Člen spolku jakož i pověřená osoba členy spolku jsou po prokázání své totožnosti oprávněni:

a) kontrolovat

1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje uvedený rybářský řád,

2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah i jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva, kdy úlovky jsou povinni lovící ukázat a jsou povinni umožnit k nahlédnutí do uvedených zařízení,

3. způsob a rozsah užívání vody a její kvalitu;

b) požadovat

1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného Oprávnění k lovu,

2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybníka Zaječí předložení Oprávnění k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,

3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce člena spolku nebo pověřené osoby;

c) zadržet

1. Oprávnění k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto rybářským řádem,

2. úlovek, rybářské náčiní osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;

Při porušení rybářského řádu může být lovícímu Oprávnění k lovu okamžitě a definitivně odebráno a to bez nároku na vrácení uhrazených peněžních prostředků. V budoucnu mu nemusí již být další Oprávnění k lovu prodáno!

 

M A P A

1 – klidová zóna (zákaz rybolovu), 2 – zákaz používání plavidel, 3 – povoleno používání plavidel

mapa zon